Zamówienia publiczne w pigułce
pixabay.com

Zamówienia publiczne mają progi cenowe. Sprawdź, kiedy zamawiający musi użyć trybu przetargowego, a kiedy jest z niego zwolniony. Oto część 2 przewodnika po zamówieniach publicznych.

W pierwszej części zamówień publicznych w pigułce opisaliśmy jakie są zasady przetargów, kto musi je ogłaszać i przedstawiliśmy kryteria, które powinni spełnić wykonawcy.

Zamówienia publiczne – progi

Ustawa o zamówieniach publicznych nie dotyczy zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 30 tys. euro (bez podatku VAT).

Przy zamówieniach poniżej 30 tys. euro podmioty zamawiające zobowiązane są do przestrzegania m.in. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych.

W praktyce oznacza to stosowanie wewnętrznych regulaminów. Ściągawkę, jak powinien wyglądać taki regulamin, można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne tryby
pixabay.com

Zamówienia publiczne – progi unijne i tryby

Istotną rolę grają też tzw. progi unijne. Zamówienia powyżej tych progów objęte są bardziej rygorystycznymi obowiązkami, dotyczącymi m.in. procedur, publikacji ogłoszeń o zamówieniu.

Unijne progi zamówień:

 • roboty budowlane – 5 548 000 euro (niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia)
 • dostawy i usługi – 144 000 euro, próg podstawowy (dla jednostek sektora publicznego np. z sektora rządowego)
 • 221 000 euro – próg dotyczy m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury. W grę wchodzą również jednostki sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego.
 • 443 000 euro – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • usług społecznych – 750 000 euro (w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) oraz 1 mln euro (zamówienia sektorowe)

Zamówienia publiczne – tryby

Są różne formy udzielania zamówień w ramach przetargów.

Spotkasz się z przetargami:

 • nieograniczonymi – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty składają wszyscy zainteresowani wykonawcy
 • ograniczonymi – w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do ich złożenia

Ustawa dopuszcza również:

 • negocjacje z ogłoszeniem – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny.

Kolejny krok to negocjacje z potencjalnym wykonawcą, a potem zamawiający zaprasza do składania ofert.

Tryb ten można zastosować m.in. w sytuacji, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Inna sytuacja: gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne. Jest także stosowany, gdy zamówienie ma wartość poniżej progów unijnych.

 • dialog konkurencyjny – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog. Następnie zaprasza ich do składania ofert.

Powody użycia dialogu konkurencyjnego są takie same jak w negocjacjach z ogłoszeniem.

 • negocjacje bez ogłoszenia – zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami. Następnie zaprasza ich do składania ofert.

Może być zastosowany w sytuacji, gdy np. w postępowaniu prowadzonym wcześniej w trybie przetargu zamawiający nie dostał żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ewentualnie nie zostały złożone żadne oferty, wszystkie oferty zostały odrzucone lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni.

Inna możliwość: wcześniej ogłoszony został konkurs, nagrodą w nim było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych.

Zamówienia publiczne
pixabay.com

Zamówienia publiczne – z wolnej ręki, zapytanie o cenę i inne

 • zamówienie z wolnej ręki – zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Zamawiający udzieli tego typu zamówienia, gdy np. dane usługi są świadczone na rynku tylko przez jednego wykonawcę. Ew. przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki.

 • zapytanie o cenę – zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Zamówienia w tym trybie udzielane jest m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Mają one ustalone standardy jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert przynajmniej 5 ewentualnych wykonawców.

 • partnerstwo innowacyjne – to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych.

Zamawiający prowadzi negocjacje z firmami. Potem zaprasza ich do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych. Te produkty czy usługi muszą być niedostępne na rynku. Zwycięzca będzie prowadził sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych.

 • licytacja elektroniczna – odbywa się przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych.

Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Ten tryb stosowany przy zamówieniach, których wartość jest niższa niż progi UE.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here