zamówienia publiczne
pixabay.com

Zamówienia publiczne w pigułce – poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym, jak wziąć udział w przetargu ogłoszonym w ramach zamówień publicznych.

Filary zamówień w sektorze publicznym to m.in. zasady:

 • uczciwej konkurencji – postępowania powinny być przeprowadzane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
 • równości – wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie powinny być traktowane na równych zasadach
 • bezstronności i obiektywizmu – zakazuje uczestniczenia w postępowaniu osób związanych z wykonawcą
 • jawności – oznacza, że informacje i dokumenty z postępowania powinny być powszechnie dostępne
 • prymatu trybów przetargowych – przetarg nieograniczony i ograniczony mają pierwszeństwo w procedurach dotyczących zamówień

Co oznaczają te zasady? Jeśli jesteś wykonawcą to m.in. masz określone prawa: zgłosisz protest, odwołanie lub domagać się wyjaśnień w związku z opisem przedmiotu zamówienia.

Masz też obowiązki. Np. jeśli w terminie nie opłacasz składek ZUS przedsiębiorcy lub podatków.

zamówienia publiczne zasady
pixabay.com

Zamówienia publiczne w pigułce – zasady ogólne

Zamówienie publiczne oznacza:

 • odpłatną umowę
 • zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą
 • jej przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane

Ważne: zamówienia muszą spełniać wymogi, określone m.in w Prawie zamówień publicznych.

Istnieją także tzw. usługi społeczne – zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, religijne, komunalne – w których zamawiający może stosować uproszczoną procedurę przetargową.

Dzieje się tak, jeśli wartość usług nie sięga kwoty 750 tys. euro, 1 mln euro w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających działających w sektorze energetycznym, wodnym, transportu i usług pocztowych.

Zamówienia publiczne w pigułce – zamawiający i wykonawca

W przetargu występują dwie strony:

 • zamawiający
 • wykonawca

W tej roli mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne (np.: spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które muszą stosować Prawo zamówień publicznych.

Przetargi muszą organizować m.in.

 • jednostki sektora finansów publicznych (organy władzy publicznej, samorządy, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, administracja)
 • podmioty prawa publicznego (przedsiębiorstwa publiczne, których celem jest głównie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności)
 • podmioty udzielające zamówienia o dużej wartości na roboty budowlane lub usługi z nim związane, finansowane z ponad 50 proc. udziałem środków publicznych, a także tzw. zamawiający sektorowi (świadczą podobne usługi do przedsiębiorstw publicznych, ale nie niezależne od państwa).

Wykonawcy mogą występować wspólnie, tworząc np. konsorcja.

Konsorcja ułatwią rywalizację o zlecenie jeśli jedna z firm nie dysponuje np. odpowiednim doświadczeniem do realizacji jakiegoś obszaru zlecenia, ale posiada je partner biznesowy.

Potencjalny wykonawca musi spełniać szereg warunków.

O zamówienie walczą wykonawcy, którzy gwarantują należytą realizację umowy.

Rolą zamawiającego jest wyznaczenie takich warunków, żeby zamówienie trafił do firmy, która dobrze je wykona. Gwarancja są m.in. odpowiednie kwalifikacje, zdolności techniczne (potwierdzone odpowiednimi dokumentami), czy też dobra sytuacja ekonomiczna.

zamówienia publiczne zamawiający
pixabay.com

Zamówienia publiczne w pigułce – wykluczenie

Z przetargu zostaną wykluczenie przedsiębiorcy, którzy np.:

 • mają zaległości w ZUS
 • zaległości podatkowe
 • byli karani za przestępstwa skarbowe
 • nie wykonali dobrze wcześniejszego zamówienia.

Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca składa oświadczenie wstępne, którym potwierdza, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here