skarga na decyzję administracyjną do WSA
pixabay.com

Czujesz, że zostałeś skrzywdzony przez urzędników? Przysługuje ci skarga na decyzję administracyjną. Przeczytaj, jak to zrobić.

Zadaniem sądu będzie sprawdzenie, czy urząd popełnił błąd przy wydawaniu decyzji.

Decyzje administracyjne dotyczą m.in. pozwolenia na budowę, spraw podatkowych, kar administracyjnych, udzielani, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia i cofnięcie koncesji czy też odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Skarga na decyzję administracyjną

Do sądu administracyjnego możesz pójść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia.

Dlatego nie możesz w dowolnym momencie złożyć, np. zażalenia, odwołania lub ponaglenia.

Oznacza to sytuację, w której nie możesz złożyć, np. zażalenia, odwołania lub ponaglenia. Jeśli zamiast odwołania przysługuje ci wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz od razu wnieść skargę do sądu – bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na złożenie skargi masz 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Złożysz ją do sądu, właściwego dla siedziby urzędu, który wydał zaskarżoną decyzję.

skarga na decyzję
pixabay.com

Skarga na decyzję administracyjną – krok po kroku

Jak wygląda procedura skarżenia decyzji urzędniczej?

1. Złóż skargę na decyzję administracyjną

Skargę do sądu administracyjnego wnosisz za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.

Urząd musi przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Ma na to 30 dni od dnia jej otrzymania.

Do skargi należy dołączyć odpisy i odpisy załączników, które sąd doręczy stronom postępowania.

Jeżeli w skardze powołujesz się na dokument, to na żądanie sądu musisz złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Wniesienie skargi do sądu, nie wstrzymuje wykonania decyzji, z którą się nie zgadzasz.

Możesz natomiast złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do:

  • urzędu, który wydał ci decyzję
  • wojewódzkiego sądu administracyjnego (po tym jak do sądu trafi skarga z aktami sprawy).

W praktyce możesz, to zrobić w skardze lub w odrębnym piśmie.

Twoja skarga może mieć błędy formalne. Jeśli sąd nie może rozpatrzyć twojej sprawy, dostaniesz wezwanie do usunięcia braków.

Jeśli chcesz, żeby sąd rozpatrzył skargę, musisz uzupełnić/poprawić go w 7 dni.

skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
pixabay.com

Skarga – opłaty, wyrok, Naczelny Sąd Administracyjny

Za skargę zapłacisz nie mniej niż 100 zł. Konkretne kwoty znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nie zapłacisz za sprawy dotyczące: pomocy i opieki społecznej, statusu bezrobotnego, zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych, chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, dodatków mieszkaniowych.

W sądzie może reprezentować cię pełnomocnik – musisz wtedy dołączyć do skargi pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (17 zł).  Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Sąd rozstrzygnie twoją sprawę wyrokiem. Ogłoszenie wyroku nastąpi na posiedzeniu (jawnym), na którym rozprawa została zamknięta. W skomplikowanych sprawach, sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku do 14 dni.

Skarga zostanie uwzględniona – sąd samodzielnie przygotuje i doręczy uzasadnienie wyroku, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Skarga została oddalona – uzasadnienie wyroku będzie przygotowane wyłącznie na twój wniosek (masz 7 dni na jego złożenie).

Wyrok, wydany przez wojewódzki sąd administracyjny, możesz zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zrobisz to za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin to 30 dni od dnia otrzymania odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Jeżeli z uwagi na twój stan majątkowy nie jesteś w stanie ustanowić profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) możesz wystąpić do wojewódzkiego sądu administracyjnego o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here