prokurent kto to jest
unsplash.com

Prokurent – kto to? Mówiąc językiem filmów: twój człowiek do zadań specjalnych. Taki pełnomocnik pomoże ci w sprawnym prowadzeniu firmy.

Prokurent jest specjalnym pełnomocnikiem do prowadzenia spraw twojej firmy. Ma większe uprawnienia niż pełnomocnik.

Prokurenci (może być ich kilku w spółce) działają niezależnie – nie zastępują i nie ograniczają właściciela czy zarządu firmy.

Prokurent musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kto może zostać prokurentem? Osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie może być nim firma) oraz osoba ustanowiona przez przedsiębiorcę już wpisanego do rejestru.

prokurent firmy kto to
unsplash.com

Jak udzielić prokury?

Przedsiębiorcy wpisani do KRS ustanawiają prokurę w formie pisemnej. Potem w ciągu 7 dni składają wniosek o wpis do rejestru na formularzu wraz z załącznikami KRS-ZL.

Należy dołączyć do wniosku uchwałę zarządu o powołaniu prokurenta, zgodę prokurenta na pełnienie tej funkcji oraz jego adres do doręczeń.

W przypadku spółki zarejestrowanej elektronicznie – przez portal S24 – prokurenta można zgłosić przez ten system.

W zgłoszeniu określasz rodzaj prokury. Jeśli w grę wchodzi prokura łączna, to należy podać sposób jej wykonywania.

Jeżeli prokura nie została zgłoszona w KRS to i tak jest udzielona i obowiązuje (bo jest udzielona w formie pisemnej).

Zgłoszenie tradycyjne kosztuje 350 zł od wniosku (250 za wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym).

Portal S24 jest tańszy – opłata wynosi 300 zł od wniosku (200 zł wpis do KRS i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowy i Gospodarczym)

Sposób udzielenia prokury – CEIDG

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG wpisują prokurenta za pośrednictwem portalu CEIDG.

Wystarczy zalogować się do systemu i podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wpis do CEIDG jest bezpłatny.

Prawo udzielić prokury mają:

 • w spółkach osobowych wszyscy wspólnicy, mający prawo prowadzenia spraw spółki
 • w spółkach kapitałowych wszyscy członkowie zarządu
 • przedsiębiorca wpisany do CEIDG

W umowie spółki można określić inny sposób ustanowienia prokurenta.

rodzaje prokury
unsplash.com

Rodzaje prokury

Istnieją dwa rodzaje prokury:

 • samodzielna – prokurent działa samodzielnie, może dokonywać wszelkich czynności jednoosobowo, niezależnie od innych ustanowionych prokurentów, jedna prokura dla jednej osoby
 • oddziałowa – ustanawia się prokurenta dla oddziału przedsiębiorstwa, a zakres umocowania jest ograniczony wyłącznie do spraw związanych z prowadzeniem tego oddziału

Prokurent może załatwiać takie sprawy, jak:

 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed urzędami, bankami, sądami (z wyłączeniem postępowania rejestrowego przed KRS i niektórych szczególnych postępowań)
 • wytoczenie i cofnięcie powództwa, uczestniczenie w rozprawie sądowej
 • zawieranie ugody, umów, w tym umów kredytu lub pożyczki, umów najmu, dzierżawy, sprzedaży oraz umów z zakresu prawa pracy
 • odbieranie korespondencji i przyjmowanie oświadczeń kierowanych do firmy
 • składanie oświadczeń woli podpisane Profilem Zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym, w tym podpisywanie deklaracji podatkowych
 • powoływanie pełnomocnika do konkretnej czynności albo do określonego rodzaju czynności (w granicach prokury)
 • składanie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ale nie jest to jego obowiązek i nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie
 • podpisywanie weksli i czeków

Prokurent nie może:

 • zbyć przedsiębiorstwa
 • oddać przedsiębiorstwa do czasowego korzystania
 • zbyć lub obciążyć nieruchomości należących do przedsiębiorstwa (np. wydzierżawić jej, obciążyć hipoteką lub sprzedać)
 • powołać innego prokurenta

Jest możliwość, żeby te czynności wykonywał prokurent – trzeba w tym celu udzielić pełnomocnictwa szczególnego czyli do tej konkretnej czynności (za wyjątkiem powołania innego prokurenta).

Prokurent nie może wykonywać czynności zarezerwowanych dla zarządu:

 • podpisywać w imieniu spółki sprawozdania finansowego
 • składać oświadczenia o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy i uiszczeniu wpłat na akcję
 • podpisywać listę wspólników

Prokura może być udzielona na czas określony lub bezterminowo.

Można ją odwołać w każdym czasie. Do tego celu wystarczy oświadczenie jednego wspólnika lub jednego członka zarządu. Odwołanie zgłasza się w ciągu 7 dni (do KRS).

Prokura wygasa w przypadku:

 • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
 • śmierci prokurenta
 • odwołania prokurenta
 • ogłoszenia upadłości
 • otwarcia likwidacji
 • przekształcenia przedsiębiorcy

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here