spółdzielnia europejska rejestracja
unsplash.com

Spółdzielnia europejska, to ciekawy sposób na prowadzenie biznesu w zjednoczonej Europie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć taką firmę.

Spółdzielnię europejską można założyć na terenie Unii Europejskiej. Jej celem jest działalność gospodarcza ponad granicami państw członkowskich.

Taka działalność prowadzona jest na innych zasadach niż klasycznych firm, np. spółek akcyjnych.

Spółdzielnię mogą stworzyć osoby fizyczne lub podmioty prawne. Celem jej działalności jest zaspokajanie potrzeb członków, wspieranie ich działalności gospodarczej czy społecznej.

Wspomniane wspieranie może polegać np. na zawieraniu z członkami umów o dostawę towarów lub o świadczenie usług bądź wykonanie pracy w ramach czynności, których dokonuje (lub które zleci się spółdzielni europejskiej).

Członkami w spółdzielni powinni być klienci, pracownicy lub jej dostawcy czy osoby zaangażowane w działalność podmiotu.

spółdzielnia europejska wniosek
unsplash.com

Spółdzielnia europejska – na czym polega jej działalność

Jaka jest idea stojąca za działalnością spółdzielni europejskiej? Przepisy mówią o „pierwszeństwie osoby przed kapitałem”.

W praktyce oznacza to, np. że obowiązuje zasada jednej osoby z  jednym głosem. Dlatego prawo głosu jest przypisane do osoby, bez względu na to jaki jest jej wkład finansowy.

Spółdzielnia w UE – jak ją założyć

Spółdzielnia europejska posiada osobowość prawną po zarejestrowaniu, w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Spółdzielnię może założyć:

  • przynajmniej 5 osób fizycznych z przynajmniej dwóch państw członkowskich UE
  • co najmniej 5 osób fizycznych i prawnych prawa publicznego/prywatnego, które podlegają prawu co najmniej 2 różnych państw członkowskich
  • co najmniej 2 osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego podlegające prawu przynajmniej dwóch różnych państw członkowskich

Spółdzielnię europejską można też stworzyć łącząc istniejące spółdzielnie lub przekształcić już istniejącą. Warunek: musi ona przynajmniej od 2 lat posiadać podmiot zależny/zakład podlegający prawu innego państwa członkowskiego.

Kapitał zakładowy wynosi przynajmniej 30 tys. euro (ew. wyższy, jeśli przepisy taki przewidują). Podzielony jest na imienne udziały.

Wniosek o rejestrację spółdzielni europejskiej można złożyć osobiście (formularz KRS-W14) lub elektronicznie (przez Portal Dostępowo-Informacyjny).

Do wniosku należy dołączyć informację – na odpowiednich drukach – o oddziałach, terenowych jednostkach organizacyjnych, sposobie powstania podmiotu, jego organach i przedmiocie działalności, prokurentach oraz pełnomocnikach spółdzielni.

Pozostałe dokumenty to: statut spółdzielni, protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej oraz dowody uiszczenia stosownych opłat (500 zł za wpisy i 100 zł za za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Druki, które trzeba wypełnić można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w sądach gospodarczych.

Sąd gospodarczy ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Wnioskodawcy mogą być również poproszeni o uzupełnienie dokumentów. Jeśli zapadnie decyzja o braku wpisu do rejestru, to istnieje prawo do apelacji w sądzie okręgowym.

spółdzielnia europejska KRS
unsplash.com

Spółdzielnia europejska – odpowiedzialność, podatki, niewypłacalność

Jaka jest odpowiedzialność spółdzielni?

Jeśli nie postanowiono inaczej, to każdy członek odpowiada tylko do wysokości subskrybowanego przez niego kapitału. Jeżeli członkowie  ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, to w jej nazwie znajdzie się stwierdzenie „z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Wybór kraju w którym siedzibę będzie miała spółdzielnia jest ważny, bo przepisy tego kraju regulują sprawy podatków, niewypłacalności czy własności intelektualnej.

Szczegółowe zasady zakładania i funkcjonowania spółdzielni europejskiej można znaleźć w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here