Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
pixabay.com

Prędzej czy później zdarzy się, że będziesz musiał rozstać się ze swoim pracownikiem. Rozwiązanie umowy o pracę nie musi zmienić się w nieprzyjemne doświadczenie.

Najczęściej pracownik i pracodawca rozstają się na mocy porozumienia stron. Wtedy pracodawca i pracownik ustalają zasady odejścia tego drugiego z firmy.

Możliwe są też inne rozwiązania. Jedna ze stron oświadcza wolę rozwiązania współpracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) oraz z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę – zasady

Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy powinno być złożone na piśmie. To obowiązuje zarówno szefa firmy jak i jego pracownika.

Dodatkowo, pracodawca powinien zapisać w oświadczeniu dlaczego wypowiedział/rozwiązał umowę oraz przekazać informację o przysługującym prawie do odwołania do sądu pracy.

Informacja o powodach rozwiązania umowy powinna być konkretna i rzeczywista.

okres wypowiedzenia
pixabay.com

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zakończenie pracy w tym trybie wymaga zgody obu stron. Właściciel biznesu i pracownik spisuję porozumienie z dowolną datę rozwiązania umowy o pracę.

Kluczowej jest tu słowo „porozumienie”. Bez współpracy stron nie ma mowy o rozwiązaniu pracy w takim trybie.

Umowę o pracę można rozwiązać za porozumienie w dowolnej chwili, nawet jeśli pracownik jest na urlopie czy zwolnieniu lekarskim.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Pracownik i pracodawca mogą wypowiedzieć umowę o pracę.

Strona, które chce w ten sposób zakończyć współpracę powinna przygotować odpowiednie pismo. Warto pamiętać, że wypowiedzenie jest czynnością jednostronną. Odmowa jego przyjęcia nie ma znaczenia prawnego.

Prawo chroni pracownika przed niektórymi sytuacjami związanymi z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy gdy jego pracownik jest np. na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim (czy podczas innej usprawiedliwionej nieobecności w zakładzie pracy).

Wypowiedzenia nie można też wręczyć jeśli nie upłynął jeszcze czas uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Chroniony jest również pracownik, który ma mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
pixabay.com

Wypowiedzenie i czas jego trwania

Jakie są okresy wypowiedzenia?

To zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy (w sumie, bez względu na rodzaj umowy i ewentualne przerwy):

  • 2 tygodnie – pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc – pracownik pracował co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące – pracownik był zatrudniony przynajmniej 3 lata.

Obie strony mogą uzgodnić krótszy czas wypowiedzenia. Pracodawca może też zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca wypowiedzenia (nadal wypłaca mu pensję).

Dzieję się tak, kiedy np. pracownik znalazł nową pracę lub porzuca etat i otwiera działalność gospodarczą, a pracodawca postanowił pójść mu na rękę.

Pracodawca ma prawo skrócić 3 miesięczny okres wypowiedzenia – maksymalnie do 1 miesiąca – jeśli wypowiedzenie wynika z upadłości lub likwidacji firmy. Pracownik otrzymuje wtedy odszkodowanie o równowartości pensji za pozostały czas wypowiedzenia.

W przypadku umowy zawartej na okres próbny, wypowiedzenie wynosi 3 dni (okres próbny nie przekracza 2 tygodni); 1 tydzień (okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie) lub 2 tygodnie (przy trzymiesięcznym okresie próbnym).

Warto pamiętać, że jeśli okres wypowiedzenia przekracza 2 tygodnie, to pracownik ma prawo do 2-3 dni wolnych, przeznaczonych na poszukiwanie nowej posady. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sam rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Taka sytuacja jest możliwa z winy pracownika lub pracodawcy.

Pracodawca rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia kiedy:

  • doszło do ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
  • pracownik popełni przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku
  • z winy pracownika utracił on uprawnienia konieczne do pracy na danym stanowisku

Pracodawca nie może tak rozwiązać umowy jeśli minął miesiąc od pozyskania wiadomości o sytuacji uzasadniającej takie działanie.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeśli:

  • ma orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (pracodawca nie przeniósł go na inne stanowisko)
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, dobrym przykładem jest brak zapłaty za pracę

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here