spółka cywilna skrót
pixabay.com

Spółka cywilna, to najprostszy sposób prowadzenia interesów ze wspólnikiem. Koszty założenia takiej firmy są niskie, a księgowość uproszczona. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Spółka cywilna nie jest „spółką” w rozumieniu przepisów prawa handlowego (w przeciwieństwie do np. spółki z o.o.). Co to znaczy?

Na zewnątrz, czyli w stosunku do kontrahentów i klientów, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dlatego podmiotem wszelkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki.

Spółka cywilna jest wspólnym przedsięwzięciem grupy podmiotów. Może to być kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych (spółek) albo połączenie tych dwóch grup.

spółka cywilna zus
pixabay.com

Spółka cywilna – to musisz wiedzieć nim ją założysz

Jaki jest cel takiej firmy?

Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez m.in. wniesienie wkładów.

Ważne: spółce nie przysługuje status przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał.

Majątek spółki cywilnej – nazywany jest współwłasnością łączną – jest majątkiem wspólnym wspólników.

Za długi spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, w tym także swoim majątkiem odrębnym od majątku spółki.

Spółka cywilna – skrót i nazwa

W sytuacji, gdy wspólnikami spółki są osoby fizyczne, nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników.

Trzeba też dodać nazwę „spółka cywilna”, bądź skrót s.c.

(Sprawdź, jak wybrać nazwę firmy)

Spóła cywilna – umowa

Pierwszy krok – przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą umowę. Wystarczy, że ją spiszą (nie muszę odwiedzać notariusza).

Umowa spółki musi wskazywać cel jej działania. Teoretycznie osiągnięcie celu powoduje wygaśnięcie spółki, bo umowa została wykonana.

To jedna z podstawowych różnic między spółką cywilną a spółkami prawa handlowego (np. spółką akcyjną).

W umowie spółki cywilnej znajduje się:

 • informacja o wspólnikach
 • data i miejsce zawarcia umowy
 • nazwa i siedziba
 • okres funkcjonowania spółki
 • obszar działalności gospodarczej spółki
 • cel gospodarczy, który spółka ma realizować
 • sposób, w jaki chcemy osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie wkładów
 • zakres działalności według PKD
 • informacja o wielkości wkładów
 • postanowienia dotyczące zmian treści umowy
 • kwestie podziału zysków i udziału w stratach
 • informacja o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach i sposobie reprezentacji
 • postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

Druga sprawa. Po zawarciu umowy trzeba złożyć deklaracje i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w Urzędzie Skarbowym.

Stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki (deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A, może je złożyć online).

Na złożenie deklaracji i opłatę wspólnicy mają 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

spółka cywilna krs
pixabay.com

Spółka cywilna – KRS i rejestracja

Ponieważ spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy jej wspólnicy.

Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Działalność muszą założyć wspólnicy.

Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne i nie są jeszcze przedsiębiorcami, rejestrują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

(Zobacz, jak założyć firmę jednoosobową w CEIDG)

Kolejne czynności to:

 • zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki
 • aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (trzeba podać informacje o NIP i REGON spółki, jest na to 7 dni od otrzymania tych numerów)

Spółka cywilna – reprezentacja

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej.

Udział każdego wspólnika w zysku jest równy, bez względu na wartość wniesionego wkładu. Zasada to może jednak zostać zmodyfikowana w umowie.

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatek (PIT lub CIT w zależności jaki podmiot jest wspólnikiem) płaci oddzielnie każdy ze wspólników od dochodu osiągniętego ze spółki.

(Zobacz jaki podatek płaci firma jednoosobowa)

ZUS w spółce cywilnej

Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, to jest ona płatnikiem składek.

W takiej sytuacji należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS.

Natomiast jeżeli wspólnicy spółki nie zamierzają zatrudniać pracowników, to każdy z nich jest płatnikiem składek za własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i samodzielnie dokonuje zgłoszenia jako płatnik składek.

Jeśli wspólnik prowadzi kilka rodzajów działalności, z każdego tytułu odrębnie (tj. spółki cywilnej i np. jednoosobowej działalności gospodarczej) musi opłacić ubezpieczenie zdrowotne.

Wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS (mały ZUS).

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here